ZAPYTANIE OFERTOWE

Budowa hali magazynowo-produkcyjnej z częścią administracyjno laboratoryjną wraz z infrastrukturą
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

ZAŁĄCZNIKI:

    Odpowiedzi na zapytania oferentów: 
01_zapytanie_budowa_hali_20170316_(1).pdf
zalacznik_nr_1_kpl_2017_(3).pdf
01_zalacznik_nr_2_formularz_oferty_budowa_hali.pdf
01_zalacznik_nr_4_zapytanie_budowa_hali.pdf
01_zalacznik_nr_5_zapytanie_budowa_hali.pdf
Projekt Budowlany - Administracyjny.pdf
Projekt Budowlany - Tom I.pdf
Projekt Budowlany - Tom II.pdf
Kosztorys_ofertowy_konstrukcja.pdf
 

Dotyczace_budowy_hali_magazynowej.pdf
 
 
 
 

 

 

Zamawiający

STEPPOL AGRO A.M.G. STEPANIUK SPÓŁKA JAWNA

Łykoszyn 61

22-652 Telatyn                                                                                                               

 

Osoba uprawniona do kontaktu

Prokurent Mariusz Stepaniuk tel. 608 714 829

Informacje ogólne

W związku z planowaną realizacją projektu pt. „Budowa hali magazynowo - produkcyjnej wraz z  infrastrukturą techniczną oraz zakup maszyn i urządzeń w celu wdrożenia nowych metod wytwarzania” Działanie 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

 

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Budowa hali magazynowo-produkcyjnej z częścią administracyjno laboratoryjną wraz z infrastrukturą, a jego zakres określony został w kosztorysie ślepym, stanowiącym załącznik nr 1.

Ogólna charakterystyka planowanej do realizacji inwestycji:

W skład kompleksu budowli wchodzą następujące elementy kubaturowe i przestrzenne:

- budynek – część magazynowo-produkcyjna – konstrukcji stalowej z lekką obudową i wyposażeniem

technologicznym

oraz częścią administracyjno-laboratoryjną, konstrukcji tradycyjnej, murowanej,

- trzy silosy zbożowe – konstrukcji stalowej typu NBIN 100 WU, ładowność po 130 ton i objętości po 177 m3

- stacja transformatorowa typ STL mb-3.6

Pozostałe elementy zagospodarowania terenu to:

- betonowy ściek odprowadzający wody opadowe z terenu działki do rowu melioracyjnego

-utwardzone dojazdy, drogi wewnętrzne, miejsca postojowe i place manewrowe oraz zjazd publiczny z drogi

gminnej

-uzbrojenie terenu w przyłącza wody do celów przeciwpożarowych z hydrantem naziemnym, wody do celów bytowych

ze studzienką wodomierzową oraz kanalizacji sanitarnej z bezodpływowy zbiornikiem na ścieki użytkowe,

- uzbrojenie terenu w wewnętrzne przyłącza energetyczne wlz, poprowadzone do projektowanej stacji

transformatorowej do poszczególnych projektowanych obiektów kubaturowych,

- główna linia zasilająca SN prowadzona do stacji transformatorowej,

- skarpa ziemi zabezpieczona siatką przed erozją nawierzchni ziemnej

Elementy składowe przedmiotowego zamówienia:

  1. 1.Budynek administracyjno-laboratoryjny, fundamenty, utwardzenie – 1 kpl.

Obejmujący następujące elementy:

Budynek administracyjno – laboratoryjny – 214,29 m2

Fundamenty pod zbiorniki typu „BIN” – 3 szt. – 86,95 m2

Utwardzenie przy silosach typu „BIN” – kostka gr. 8 cm – 104,60 m2

Utwardzenie przy budynku magazynowo-produkcyjnym od strony wschodniej, na powierzchni pod zadaszeniem – beton – 313,6 m2

Fundament pod wiatę, posadzka wiaty i kosz zasypowy

  1. 2.Budowa hali magazynowo-produkcyjnej (konstrukcja, dach, obudowa) – 1 kpl.

Hala magazynowo-produkcyjna (hala konstrukcji stalowej) – 1942,41 m2

Pełna dokumentacja projektowa przedmiotu zamówienia dostępna jest do wglądu w trakcie trwania postępowania w siedzibie zamawiającego w dni robocze w godzinach od 08:00 do 16:00. Wykonawcy proszeni są o umówienie planowanego terminu zapoznania się z dokumentacją telefonicznie z osobą wskazaną do kontaktu.

                                                                                                                                 

Zakres zamówienia nie obejmuje opracowania projektów budowlanych i uzyskania pozwoleń na budowę, które zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego po zawarciu umowy.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na elementy składowe ujęte w w/w punkcie 1 lub 2 lub łącznie

Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Element składowy 1.  do dnia 21.05.2017 r.

Element składowy 2.  do dnia 31.08.2017 r.

 

Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia

Łykoszyn, 22-652 Telatyn, działka nr ewid.106, gmina Telatyn

Warunki udziału w postępowaniu

O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

- posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, tj. wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzech (3) robót budowlanych zrealizowanych w ramach odrębnej umowy, która obejmowała swym zakresem wykonanie obiektu o powierzchni co najmniej 1000 m2.

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

Oprócz warunków wskazanych powyżej w postępowaniu mogą wziąć udział jedynie wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

-wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

- wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

- wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu,  komplementariusza  lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa wart. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

Sprawdzenie spełnienia warunków określonych powyżej oraz warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na podstawie dołączonych do oferty właściwych oświadczeń zgodnie
z załącznikiem nr 4 do zapytania oraz dokumentów finansowych wykonawcy.

Wymagania dotyczące oferty

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

- nazwę i adres oferenta,

- opis nawiązujący do parametrów/zakresu wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,

- wartość oferty (netto oraz brutto) oraz stawkę podatku VAT, na podstawie załączonego do oferty kosztorysu inwestorskiego (załącznik nr 3)

- termin ważności oferty - minimum 60 dni, przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje, w tym warunki płatności oraz maksymalny czas realizacji.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.

Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki określone w przedmiotowym zapytaniu.

Warunki wykluczenia - Informacje na temat zakresu wykluczenia oferentów ze względu na konieczność uniknięcia konfliktu interesów

 

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia, udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;

e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

W celu potwierdzenia braku konfliktu interesów zamówienia oferent składa oświadczenie
o nieistnieniu konfliktu interesów, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

Kryteria oceny oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi spośród ofert złożonych przez oferentów spełniających warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w oparciu o następujące kryteria oceny:

Nazwa kryterium (K) Maksymalna ilość punktów
  1. Cena
80
  1. Okres gwarancji
20
SUMA 100

Kryterium 1.Cena:

- ofertowana cena zamówienia powinna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do realizacji całego przedmiotu zamówienia.

- cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

- ocenie w ramach kryterium podlega cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia

- sposób przyznawania punktacji:

Ocena punktowa (K 1) = ((najniższa cena netto spośród złożonych poprawnych ofert)/(cena netto badanej oferty)) x 100 % x 80 pkt.

Kryterium 2. Okres gwarancji:

- okres gwarancji należy podać w miesiącach licząc od momentu wykonania przedmiotu zamówienia

- sposób przyznawania punktacji:

Ocena punktowa (K 2) = ((okres gwarancji badanej oferty)/(okres gwarancji najdłuższy spośród złożonych poprawnych ofert)) x 100 % x 20 pkt.

Łączna liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę = K1 + K2

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

Termin składania ofert

 

Termin składania ofert upływa w dniu 03.04.2017 roku

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce składania ofert: STEPPOL AGRO A.M.G. STEPANIUK SP.J., 22-652 TELATYN, ŁYKOSZYN 61

Sposób składania ofert: bezpośrednio w siedzibie zamawiającego lub za pośrednictwem poczty lub kuriera najpóźniej do godz. 15.00 do dnia 03.04.2017 r. w siedzibie zamawiającego.

Oferty powinny być składane w zamkniętej kopercie wraz ze wszystkimi załącznikami z opisem „Budowa hali magazynowo-produkcyjnej z częścią administracyjno laboratoryjną wraz z infrastrukturą”.

Warunki zmiany umowy

 

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków umowy zawartej z podmiotem wybranym
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Informacje dodatkowe

 

Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Budowa hali magazynowo-produkcyjnej z częścią administracyjno laboratoryjną wraz z infrastrukturą

ZAPYTANIE OFERTOWE

Budowa hali magazynowo-produkcyjnej z częścią administracyjno laboratoryjną wraz z infrastrukturą
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Czytaj więcej