ZAPYTANIE OFERTOWE

Optoelektroniczny sortownik wg barwy z kamerami cyfrowymi
Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania

ZAŁĄCZNIKI:

01_zapytanie_sortownik_(2)_(1).pdf

01_zalacznik_nr_1_formularz_oferty_sortownik.pdf

01_zalacznik_nr_2_zapytanie_sortownik.pdf

01_zalacznik_nr_3_zapytanie_sortownik.pdf

 

Zamawiający

 

STEPPOL AGRO A.M.G. STEPANIUK SPÓŁKA JAWNA

Łykoszyn 61

22-652 Telatyn 

 

Osoba uprawniona do kontaktu

Prokurent Mariusz Stepaniuk, tel. 608 714 829

 

Informacje ogólne

W związku z planowaną realizacją projektu pt. „Budowa hali magazynowo - produkcyjnej wraz z  infrastrukturą techniczną oraz zakup maszyn i urządzeń w celu wdrożenia nowych metod wytwarzania” Działanie 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

 

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa optoelektroniczny sortownik wg barwy z kamerami cyfrowymi– 1 kpl.

Wyszczególnione elementy składowe zadania wraz z opisem zadania w aspekcie technicznym i technologicznym:

1. Zespół zasilania produktem składający się z:

- lej zasypowy ze stali nierdzewnej,

- 1 wibrator do równomiernego podawania produktu,

- 1 rynna zsypowa, .

2. 2 zespoły optyczne do identyfikacji produktu z przodu i z tyłu składający się z:

- lampy wykonane w technice LED do oświetlenia produktu;

– system identyfikacji defektów produktu, obiektywy wysokiej rozdzielczości, z regulacją punktu zapłonu i jaskrawości ewentualnie z filtrami optycznymi ,

- automatyczny system czyszczenia optycznego zespołu identyfikacji produktu, składający się z jednego napędu pneumatycznego i przynajmniej dwóch szczotek.

3. System przetwarzania i sterowania przetwarzający sygnały przesyłane z kamer-­‐ systemu identyfi kacji defektów produktu wyposażony w komputer sterujący  mikroprocesorami wykonawczymi.

4. 1 system wyrzutowy, składający się z:

- minimum 32 dysze powietrzne do wyrzucania złych produktów,

- zespół regulacji filtra powietrza z automatycznym odprowadzeniem kondensatu.

5. Sterowanie za pośrednictwem ekranu dotykowego

6. Pamięć dla minimum 100 programów roboczych.

7. Jednostka emisji koloru referencyjnego z białej lampy niskiej mocy.

8. Elementy systemu odpylania.

9. Konstrukcja mechaniczna wykonana z następujących elementów:

- elementy ze stali nierdzewnej oraz funkcjonalnie obrobionego aluminium dla wszystkich stykających się z produktem powierzchni;

- konstrukcja wsporcza i pozostałe elementy mechaniczne ze stali lakierowanej farbami dopuszczonymi do kontaktu z żywnością;

- jeśli występują szyby – wykonanie z bezpiecznego nietłukącego się szkła

10. Transformator separujący

11. Czujnik Poziomu 1 szt.

Minimalne parametry techniczne:

Szerokość efektywna kanału: 1x360mm

Ilość zsypów – 1 szt.

Ilość wibratorów – 1 szt.

Napięcie zasilające: 230V 50 Hz

Zapotrzebowanie powietrza ok. 400 — 800 I/min.rynnę, ciśnienie ok. 8 bar, przyłącze 1".

Sprężarka śrubowa minmalna wydajność przy 10 bar: 0,95 m3/min, przyłącze D 1/2", min. moc silnika 7,5 kW, zasilanie 400V/50A

Osuszacz ziębniczy: minimalny przepływ przy ciśnieniu 7 bar: 65m 3/godz., ciśnieniowy punkt rosy: ok. + 3 st.C, zasilanie 230V/50Hz, przyłącze G1/2”, sterowanie elektroniczne.

Zbiornik sprężonego powietrza pojemności min. 500l wraz z osprzętem, ciśnienie pracy ok. 11 bar.

Dodatkowe elementy: Zawór bezpieczeństwa, filtry, przewód doprowadzający sprężone powietrze.

Pełna dokumentacja projektowa przedmiotu zamówienia dostępna jest do wglądu w trakcie trwania postępowania w siedzibie zamawiającego w dni robocze w godzinach od 08:00 do 16:00. Wykonawcy proszeni są o umówienie planowanego terminu zapoznania się z dokumentacją telefonicznie z osobą wskazaną do kontaktu.

Zamawiający w ogłoszeniu na zamówienie dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.

                                                                                                                                 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia

 

do dnia 31.08.2017 r.

 

Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia

Łykoszyn, 22-652 Telatyn, działka nr ew. 106, gmina Telatyn

Warunki udziału w postępowaniu

O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

- posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, tj. wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzy (3) dostawy urządzeń zrealizowane w ramach odrębnej umowy, które obejmowały swym zakresem dostawę sortowników optycznych

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

Oprócz warunków wskazanych powyżej w postępowaniu mogą wziąć udział jedynie wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

-wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

- wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

- wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu,  komplementariusza  lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa wart. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

Sprawdzenie spełnienia warunków określonych powyżej oraz warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na podstawie dołączonych do oferty właściwych oświadczeń zgodnie
z załącznikiem nr 2 do zapytania oraz dokumentów finansowych wykonawcy.

Wymagania dotyczące oferty

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

- nazwę i adres oferenta,

- opis nawiązujący do parametrów/zakresu wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,

- wartość oferty (netto oraz brutto) oraz stawkę podatku VAT,

- termin ważności oferty - minimum 30 dni, przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje, w tym warunki płatności oraz maksymalny czas realizacji.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.

Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki określone w przedmiotowym zapytaniu.

Warunki wykluczenia - Informacje na temat zakresu wykluczenia oferentów ze względu na konieczność uniknięcia konfliktu interesów

 

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia, udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;

e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

W celu potwierdzenia braku konfliktu interesów zamówienia oferent składa oświadczenie
o nieistnieniu konfliktu interesów, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Kryteria oceny oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi spośród ofert złożonych przez oferentów spełniających warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w oparciu o następujące kryteria oceny:

Nazwa kryterium (K) Maksymalna ilość punktów
  1. Cena
80
  1. Okres gwarancji
10
  1. Czas reakcji na serwis
10
SUMA 100

Kryterium 1.Cena:

- ofertowana cena zamówienia powinna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do realizacji całego przedmiotu zamówienia.

- cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

- ocenie w ramach kryterium podlega cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia

- sposób przyznawania punktacji:

Ocena punktowa (K 1) = ((najniższa cena netto spośród złożonych poprawnych ofert)/(cena netto badanej oferty)) x 100 % x 80 pkt.

Kryterium 2. Okres gwarancji:

- okres gwarancji należy podać w miesiącach licząc od momentu wykonania przedmiotu zamówienia

- sposób przyznawania punktacji:

Ocena punktowa (K 2) = ((okres gwarancji badanej oferty)/(okres gwarancji najdłuższy spośród złożonych poprawnych ofert)) x 100 % x 10 pkt.

Kryterium 3. Czas reakcji na serwis:

- czas reakcji na serwis należy podać w godzinach licząc od momentu zgłoszenia awarii

- sposób przyznawania punktacji:

                - czas reakcji na serwis do 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii – 10 pkt.

- czas reakcji na serwis powyżej 24 do 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii – 5 pkt.

- czas reakcji na serwis powyżej 48 do 72 godzin od momentu zgłoszenia awarii – 2 pkt.

- czas reakcji na serwis powyżej 72 godzin od momentu zgłoszenia awarii – 0 pkt.

Łączna liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę = K1 + K2 + K3

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

Termin składania ofert

 

Termin składania ofert upływa w dniu 03.04.2017 roku

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce składania ofert: STEPPOL AGRO A.M.G. Stepaniuk Spółka Jawna, Łykoszyn 61, 22-652 Telatyn

Sposób składania ofert: bezpośrednio w siedzibie zamawiającego lub za pośrednictwem poczty lub kuriera najpóźniej do godz. 15.00 do dnia 03.04.2017 r. w siedzibie zamawiającego.

Oferty powinny być składane w zamkniętej kopercie wraz ze wszystkimi załącznikami z opisem „Optoelektroniczny sortownik”.

Warunki zmiany umowy

 

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków umowy zawartej z podmiotem wybranym
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Informacje dodatkowe

 

Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Budowa hali magazynowo-produkcyjnej z częścią administracyjno laboratoryjną wraz z infrastrukturą

ZAPYTANIE OFERTOWE

Budowa hali magazynowo-produkcyjnej z częścią administracyjno laboratoryjną wraz z infrastrukturą
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Czytaj więcej